S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Súhlasíte s používaním cookies?

Vitajte na stránke úžasných šperkov. Maloobchod a veľkoobchod Nové Mesto nad Váhom. NON STOP +421 905 234 426. Posielame každý deň 1. triedou do 12. hod. Ráno to máte už na pošte.

NOVINKY

arr3Nákup nad 99 Eur darčekPri každej objednávke nad 99 Eur do 31.08.2017 rozdávame automaticky MAGNETICKÚ TYČINKU DO VODY pre...

TOVAR V AKCII

naša cena 20,00 Eur
skladom
naša cena 15,00 Eur
skladom
naša cena 9,00 Eur
skladom

KONTAKTY

Ivake s.r.o.
Oremburská 8
974 01 Banská Bystrica
tel: 0905234426
fax: 032/7717452

Úvod » SÚŤAŽ » Stará Turá

SÚŤAŽ / Stará Turá

Pravidlá súťaže

„Nakúp za min. 60,- Eur a vyhraj e- kolobežku “

04.06.2019 - 29.06.2019

Slovenská republika

  1. Organizátor súťaže :

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je:

IVAKE s.r.o.

IČO: 366 31 990

so sídlom Oremburská 8, 974 01  Banská Bystrica

zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vl.č.: 9798/S, (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „spoločnosť IVAKE“).

Spoločnosť IVAKE je obchodná spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky prevádzkuje veľkoobchod a maloobchod bižutérie. Do súťaže sa zapoja všetky nákupy za 60,- Eur a viac, ktoré sa uskutočnia v predajni Bižutérie na adrese: SNP 75/46, 916 01  Stará Turá (ďalej len „predajňa IVAKE“).

  1. Termín konania súťaže:

Súťaž s názvom „Kúp za min. 60,- Eur a vyhraj e- kolobežku“ (ďalej len „súťaž“) prebieha od 04.06.2019 (09:00:00) do 29.06.2019 (11:59:59) (ďalej len „čas konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže).

Výhercovia súťaže budú určení a vyžrebovaní podľa princípu uvedeného v bode č. 4. týchto pravidiel súťaže.

  1. Výhra v súťaži:

Výhra v súťaži je nasledovná:

-  1 x elektrická karbónová  kolobežka E-02 s Lithiovou batériou Samsung, v hodnote 790,- Eur

 (ďalej jednotlivo len „e- kolobežka “)

  1. Podmienky účasti v súťaži:

Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže.
Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony (osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou trvalého bydliska na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorý v čase konania súťaže nakúpi v predajni IVAKE minimálne za 60,- Eur. Odloží si pokladničný blok z nákupu a zaregistruje sa v predajni Bižutéria, SNP 75/46, 916 01  Stará Turá  do súťažného formulára.

Platnou registráciou sa rozumie registrácia, ktorá obsahuje všetky požadované údaje v rozsahu meno, priezvisko, a slovenské telefónne číslo, a súhlas s pravidlami tejto súťaže a súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré musí označiť ANO/NIE (ďalej len „registrácia“).  Spoločnosť IVAKE si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých údajov v registrácii. Registrácia súťažiaceho musí byť platná v čase, keď sa stane výhercom.

Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj opakovane, avšak vždy s novým nákupom a s novou registráciou.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá.

Ak je výhercom fyzická osoba, ktorá nie je plne spôsobilá na právne úkony, po oboznámení s výhrou na požiadanie poskytne usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenci a manžel. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takému výhercovi neodovzdá.

  1. Spôsob výberu výhercov:

Do 3 pracovných dní po ukončení súťaže bude zo všetkých platne zaregistrovaných súťažiacich vyžrebovaný 1 výherca kolobežky. Do žrebovania budú zaradení len súťažiaci, ktorí splnia podmienky účasti v súťaži v zmysle bodu 4. týchto pravidiel. Žrebovanie výhercov prebehne po skončení súťaže v priebehu 3 pracovných dní najbližšie nasledujúcich po skončení súťaže nasledovne: Z piatich najvyšších nákupov bude vyžrebovaný jeden výherca kolobežky. Pri zhodnej sume, bude rozhodujúci čas nákupu. Do žrebovania bude zaradený skorší nákup.

  1. Kontaktovanie výhercov a distribúcia výhry:

Usporiadateľ informuje výhercu o výhre telefonicky a dohodne si s ním podrobnosti o spôsobe zaslania výhry. Zaslanie výhry sa uskutoční najneskôr do 30 dní od overenia dokladu – pokladničného bloku za nákup tovaru.

  1. Spoločné ustanovenia:

K oznámeniu o výhre bude použité telefónne číslo, ktoré výherca zadal pri registrácii do súťaže. Za správnosť kontaktných údajov, prostredníctvom ktorých bude výherca informovaný o výhre, usporiadateľ nezodpovedá.

Pokiaľ sa usporiadateľovi nepodarí s výhercom telefonicky spojiť ani pri jednom z troch pokusov v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod., počas troch po sebe nasledujúcich pracovných dní, výherca stráca nárok na výhru.

V prípade, že sa zistí, že výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel súťaže, prepadá výhra usporiadateľovi a usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu spôsobom uvedeným v bode 5. týchto pravidiel.

Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu. Neprevzatá výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu doručenia výhry výhercovi.

Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch .

Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

  1. Všeobecné podmienky:

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná.

V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu bude výherca – fyzická osoba v princípe povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%. Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne postenie.

Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- Eur za jednu výhru.

O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona. Informácia k zdaneniu výhry a výpočtu odvodov je len orientačná. Pre konkrétne povinnosti pri podávaní daňového priznania ako aj pri výpočte daňovej a odvodovej povinnosti je potrebné kontaktovať svojho daňového poradcu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť, alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia, alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek a bez náhrady pozmeniť, alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame, alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži, alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné, alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke usporiadateľa www.ivake.sk, a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.

V Banskej Bystrici dňa 1.6.2019

IVAKE s.r.o.

 

Informácie o ochrane osobných údajov

Pravidlá hry „Nakúp za min. 60,- Eur a vyhraj e- kolobežku “

Právne informácie o ochrane osobných údajov:
Spoločnosť IVAKE s.r.o., Oremburská 8, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 366 31 990  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 9798/S (ďalej „Usporiadateľ“) sa pri spracovaní osobných údajov účastníka hry riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“)  a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Usporiadateľ zhromažďuje, spracúva a využíva nasledovné osobné údaje účastníkov súťaže, a to za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže:
• meno, telefónne číslo,
• priezvisko, korešpondenčná adresa (iba u výhercu).

Osobné údaje zúčastnených budú vymazané najneskôr po ukončení súťaže a odovzdaní výhry. Podľa platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov môže účastník svoj ​​súhlas s ukladaním, spracovávaním  a využívaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V tomto prípade budú osobné údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť v hre bude v tomto prípade vylúčená. Požiadavku na vymazanie osobných údajov je možné poslať na  e-mailovú adresu: asistent@ivake.sk, alebo písomne poštou na adresu IVAKE s.r.o., Trenčianska 17, 915 01  Nové Mesto nad Váhom.

V ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky spracovania osobných údajov Usporiadateľa, ktoré  sú zverejnené na:  
https://www.ivake.sk/Ochrana-osobnych-udajov-a11_0.htm


Vaše práva ako dotknutej osoby a možnosti kontaktovania zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov:
Podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia a §21 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov máte právo požiadať o poskytnutie bezplatnej informácie o uložených osobných údajoch o Vašej osobe. Pri jestvovaní právnych predpokladov máte dodatočne právo na opravu (čl. 16 Nariadenia a § 22 Zákona o ochrane osobných údajov), vymazanie (čl. 17 Nariadenia a § 23 Zákona o ochrane osobných údajov) a obmedzenie spracovania (čl. 18 Nariadenia a § 24 Zákona o ochrane osobných údajov) Vašich osobných údajov.
Pokiaľ spracovanie údajov spočíva na základe čl. 6 ods. 1 e) alebo f) Nariadenia a §13 ods. 1 e) alebo f) Zákona o ochrane osobných údajov, máte podľa čl. 21 Nariadenia a § 27 Zákona o ochrane osobných údajov právo na odvolanie.
Pokiaľ sa odvoláte voči spracovaniu údajov, nebude sa toto v budúcnosti vykonávať, iba ak by Usporiadateľ dokázal preukázať nevyhnutné oprávnené záujmy pre ďalšie spracovanie, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
Pokiaľ ste sami poskytli spracovávané údaje, máte právo na prenos údajov podľa čl. 20 Nariadenia a § 26 Zákona o ochrane osobných údajov.
Ak spracovanie údajov spočíva na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 a) a § 13 ods. 1 a) Zákona o ochrane osobných údajov alebo čl. 9 ods. 2 a) Nariadenia a § 16 Zákona o ochrane osobných údajov, môžete súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti, bez toho, aby sa to dotklo zákonnosti doterajšieho spracovania.
Vo vyššie uvedených prípadoch, pri otvorených otázkach alebo v prípade sťažností sa, prosím, písomne alebo e-mailom obráťte na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Zodpovedným je Úrad na ochranu osobných údajov krajiny v ktorej bývate, alebo v ktorej má sídlo Usporiadateľ.
Ak by ste mali ďalšie otázky k získavaniu, spracovávaniu a používaniu Vašich osobných údajov, obráťte sa, prosím, na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov na:

IVAKE s.r.o.
Ochrana osobných údajov
Trenčianska 17
915 01  Nové Mesto nad Váhom
E-mail: asistent@ivake.sk


NjdiM