S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Súhlasíte s používaním cookies?

Vitajte na stránke úžasných šperkov. Viac ako 1200 kusov na webe aktuálne. Priebežne plníme pre Vás e-shop. Posielame každý deň 1. triedou do 12. hod. Ráno to máte už na pošte. Nad 15€ poštovné zdarma. Maloobchod a veľkoobchod Nové Mesto nad Váhom. NON STOP +421 905 234 426.

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 29,30 Eur
skladom
naša cena 29,30 Eur
skladom

KONTAKTY

Ivake s.r.o.
Oremburská, 8
974 01 Banská Bystrica
tel: 0905234426
asistent(a)ivake.sk

» Reklamácie
Reklamácia

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

 

Pri vybavovaní akejkoľvek vzniknutej reklamácie budeme iniciatívni pri riešení situácie k Vašej spokojnosti!

 

 1. Ustanovenia
 2. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 3. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
 4. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 5. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 6. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
 • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
 • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 • Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 • Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 1. Ustanovenia
 2. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
 3. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 4.   Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 5.   Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
 • pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
 • pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
 • reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

III. Ustanovenia

 1. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
 2. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.
 3. Kontakt : IVAKE s.r.o., ul. Trenčianska 17, 915 01  Nové Mesto nad Váhom, email: info@ivake.sk

Reklamácia

V prípade reklamácie bude Vaša žiadosť promptne vyriešená individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné výrobné vady a poškodenia. Ak kupujúci zistí, že tovar je vadný, je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť našej firme.

Záruka sa nevzťahuje na vady zapríčinené nesprávnym a nešetrným používaním výrobku alebo prirodzeným opotrebením.

Reklamovaný tovar prosím odosielajte v poistenej obálke (možnosť zakúpiť na pošte) príp. len v bublinkovej obálke, a každý šperk samostatne zabalte plastovou fóliou, z dôvodu možného poškodenia počas transportu. Reklamovaný tovar zasielajte DOPORUČENE, nie na dobierku! Za prípadnú stratu poštou nenesieme zodpovednosť, preto zvoľte poistený list!

Nezodpovedáme za chyby spôsobené Slovenskou poštou počas doručovania objednávky, avšak budeme iniciatívni pri riešení situácie k Vašej spokojnosti!

 

V Novom Meste nad Váhom, 28. januára 2017

Ivan Batka, konateľ spoločnosti

 

 

 

 

Reklamačný formulár:

Zasielajte s tovarom, reklamačným formulárom a s kópiou faktúry doporučene (pripoistená zásielka) na adresu:

IVAKE s.r.o., Bižutéria Slnečnica, ul. Trenčianská 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Kupujúci:

Predávajúci:

Meno a priezvisko:

 

Obchodné meno:

IVAKE s.r.o.

Ulica a číslo:

 

Ulica a číslo:

Ul. Trenčianska 17

Mesto a PSČ:

 

Mesto a PSČ:

915 01  Nové Mesto nad Váhom

Telefón:

 

Telefón:

Mobil: 0918 463 707

Email:

 

Email:

info@ivake.sk

 

Tovar som zakúpil/la cez e-shop: www.ivake.sk dňa:........................ číslo faktúry:.........................

Týmto u Vás reklamujem dole uvedený tovar s popisom  závady:

Názov reklamovaného tovaru:

Popis vady, čo je predmetom reklamácie:

 

 

 

Želám si, aby bola moja reklamácia vybavená nasledovným spôsobom:

(výmenou tovaru, opravou, zľavou z kúpnej ceny, iné...)

 

 

V.........................................    dňa.............................    Podpis:......................................

 

 

Vyjadrenie predávajúceho (vypĺňa predávajúci):

Na základe vyššie uvedených informácií sme prijali Vašu reklamáciu tovaru.

Vami uplatnená reklamácia bola vybavená nasledovne:

Uznaná spôsobom:

(výmena tovaru, opravou, zľavou z kúpnej ceny, iné...)

Neuznaná na základe písomného odborného posúdenia zo dňa :

 

 

Príloha.

 

Číslo reklamácie v reklamačnej knihe......................................

Reklamácia bola prijatá, dňa: ..................................

Reklamácia bola vybavená (prípadne zamietnutá), dňa:  .......................

Reklamáciu vybavoval (meno, priezvisko, tel, email):      ..............................................................................................

 

Pečiatka a podpis:

NjVhMDg